Privacyverklaring Het Schrijfhok Comm. V.

Het Schrijfhok Comm. V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van Het Schrijfhok Comm. V. kan je terecht op valerie@hetschrijfhok.be.

Verwerkingsdoeleinden

Het Schrijfhok Comm. V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen,
facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, e-mailmarketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming (inschrijving op de nieuwsbrief van Het Schrijfhok Comm. V.,
(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebben de Schrijfhok-klanten steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Schrijfhok-klanten worden gedeeld met andere eenmanszaken en vennootschappen (grafici, fotografen, modellenbureaus, modellen, stylistes, merkenbureaus, verhuurders locaties, Yuki (online boekhoudpakket), Mailchimp, …) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Het Schrijfhok Comm. V. verbonden zijn of met enige andere partner van Het Schrijfhok Comm. V.;

Het Schrijfhok Comm. V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op vlak van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Schrijfhok-klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, hebben de Schrijfhok-klanten het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de
persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Schrijfhok-klanten gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: valerie@hetschrijfhok.be.

Direct marketing

De Schrijfhok-klanten hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Schrijfhok-klanten beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).