Algemene voorwaarden Het Schrijfhok CommV

 

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing tussen de partijen. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk werden overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het Schrijfhok CommV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Om geldig te zijn dienen alle klachten en bezwaren nopens de geleverde prestaties ons aangetekend toekomen uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur met eventueel aangehecht detail, wordt beschouwd als door de opdrachtgever ontegensprekelijk aanvaard indien zij binnen de 8 kalenderdagen niet gecontesteerd werd.
 5. Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen van de werken worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn nooit bindend. In geen geval kunnen afwijkingen van de vooropgestelde termijnen recht geven op verbreking van de overeenkomst, weigering of uitstel van betaling van de factuur of eisen van een schadevergoeding.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten en gebruiksrechten:
 • – 1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen voor octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
 • – 2. Overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten: Het Schrijfhok CommV behoudt de eigendom van alle Intellectuele Eigendomsrechten op het voorlopige en definitieve ontwerp van, onder andere maar niet uitsluitend, teksten, ontwikkelde concepten, ontwerptekeningen, fotografie, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van de creatie tot de factuur, met inbegrip van rente en kosten, volledig door de opdrachtgever werd betaald. Op dat moment draagt Het Schrijfhok CommV de integrale en onvoorwaardelijke Intellectuele Eigendomsrechten op de creatie over aan de opdrachtgever.
 • – 3. Van bij de aanvang van de opdracht, tijdens de uitvoering ervan en na de overdracht van de creatie en de daaraan verbonden Intellectuele Eigendomsrechten vrijwaart de opdrachtgever Het Schrijfhok CommV integraal tegen aanspraken van zowel de opdrachtgever als derden wegens vermeende inbreuk op auteurs- of andere Intellectuele Eigendomsrechten betreffende de door de opdrachtgever verstrekte gegevens/materialen. De opdrachtgever zal Het schrijfhok CommV onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk waarvan de opdrachtgever kennisneemt.
 •  – 4. Het Schrijfhok CommV is gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de creatie met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • – 5. Het Schrijfhok CommV en/of zaakvoerder Valérie Van Eygen, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van en/of schade aan diensten en/of producten, gebruikt in uitvoering van de opdracht, die niet werden geleverd of ontwikkeld door Valérie Van Eygen en/of Het Schrijfhok Comm.V., noch voor enige aanpassing aan deze diensten en/of producten, op vraag van de opdrachtgever.
 • – 6. De opdrachtgever draagt het risico voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen voor de uitvoering van de opdracht of het niet (tijdig) bekomen van de nodige licenties en/of toestemming van de rechthebbenden van eventuele Intellectuele Eigendomsrechten op deze gegevens/materialen.
 1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Het Schrijfhok CommV gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het Schrijfhok CommV stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever. Indien Het Schrijfhok CommV voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 2. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 3. Mits anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer.
 4. De facturen welke op de vervaldag niet betaald zijn, zullen – zonder enige aanmaning of ingebrekestelling vereist- verhoogd worden met een verwijlinterest van 1,5% per maand. Tevens zal een forfaitaire schadevergoeding van, naast de verwijlinterest, van 10% van het factuurbedrag of het saldo ervan, met een minimum van € 75,00 aangerekend worden. Eventuele gerechtskosten zullen ten laste van de koper vallen.
 5. Alle vermelde prijzen in de offertes zijn exclusief btw.
 6. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van de verbintenis is de opdrachtgever een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 50% van de waarde van de bestelling of de overeenkomst.
 7. Vrijwaring door de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde video’s en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Het Schrijfhok CommV, Valérie Van Eygen, van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.
 8. Bewijs. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.
 9. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, alleen het Belgische recht is van toepassing.
 10. Privacyverklaring

Je persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door Het Schrijfhok CommV, Ridder Stas De Richellelaan 18, 9820 Bottelare, 0491/56 27 22 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden of op de hoogte te houden van recente projecten van Het Schrijfhok CommV) en dat op basis van het gerechtvaardigd belang van Het Schrijfhok CommV om te ondernemen. Indien je niet wil dat Het Schrijfhok CommV je gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op valerie@hetschrijfhok.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop Het Schrijfhok CommV je gegevens verwerkt, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Hierbij een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking.